PROGRAM HAKKINDA GENEL BİLGİ
 Akçakale Meslek Yüksek Okulu bünyesindeki Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı lise eğitimi sonrasında iki yıllık bir ön lisans eğitimi sunmaktadır.  Programdan mezun olan öğrencilerimiz muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren kamu veya özel sektör işletmelerinde, yeminli mali müşavirlik veya serbest muhasebeci ve mali müşavir bürolarında çalışabilmektedirler. Yüksekokulumuz toplumun ve işletmelerimizin güçlenmesine katkıda bulunacak nitelikli ara eleman yetiştirme hedefinin yanı sıra öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun, evrensel niteliklere sahip, sorumluluk alabilen, etkin iletişim becerileri geliştirmiş, sorun çözebilen bireyler olmasını hedef edinmektedir.
 
KAZANILAN DERECE
Programı tüm gereksinimleri yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanında “Ön Lisans Diploması” derecesi alırlar.

ÖĞRENİM DÜZEYİ 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında “Ön Lisans” düzeyinde eğitim verilmektedir.
 
KAYIT KABUL KOŞULLARI
ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yüksek Öğrenim Geçiş Sınavından (YGS) “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı” için yeterli YGS 6 puanını alan öğrenciler programa yerleştirilirler. 2018 yılı için taban YGS 6 puanı 192,78’ tir. Öğrenci Kontenjanı 20 kişidir.
 
KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR
 Öğrencinin kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarmış olması, diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olması, 120 AKTS kredisi ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamış olması gerekmektedir. 30 iş gününden oluşan stajını tamamlamak zorunludur.
 
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI
Önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
 
PROGRAMIN AMACI
 
Program, muhasebe ve vergi konularında hizmet veren mali müşavirlik büroları ile özel ve kamu kurum- kuruluşlarının muhasebe servislerinin ihtiyacı olan sorumluluk üstlenebilecek nitelikli ara insan gücü (muhasebe meslek elemanı) yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.
Eğitim sürecinde, öğrencilere; Muhasebeci olarak hukuki sorumluluklar ve mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemi kavratılmakta, ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyabilme, düzenleyebilme özellikleri kazandırılmaktadır. Uygulamalı muhasebe dersleri bilgisayar ortamında verilerek öğrencilerin bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme, alanıyla ilgili yazışmaları yapabilme, bilgi depolayabilme ve depolanmış bilgileri kullanabilme becerileri kazanabilmeleri hedeflenmektedir. Öğretim programı, öğrencilerin bu özellikleri kazanabileceği ve ticari hayatta kullanılan defterlerin mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme alışkanlığını kazanmalarına olanak sağlayacak dersleri içermektedir.
 
 
Program Çıktıları (PÇ)
PÇ 1. Çalışacağı işletmelerin genel ve özel nitelikleri, örgütlenme ve finansman yapısı, çevresi, hukuki statüsü ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ 2. Mali işlemleri analiz edip, gerekli muhasebe kayıtlarını tutar ve mali raporları hazırlayıp analiz eder ve yorumlar. Muhasebe işlemleri sürecinde ihtiyaç duyacağı hukuki ve mesleki altyapıya sahip olur.
PÇ 3. Sosyal güvenlik işlemlerini ve vergi hesaplamalarını uygulayarak, bu işlemleri muhasebe belgelerini işleyip, beyanname düzenlerler.
PÇ 4. Nitel ve nicel verileri istatistiki yöntemleri kullanarak analitik olarak değerlendirir. Ticari hesaplamalar yapar.
PÇ 5. Değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ait (Bankacılık, üretim, inşaat vb.) özel muhasebe kayıtlarını yapar.
PÇ 6. Dış ticaretin önemini kavrar, dış ticaret teorilerini bilir, dış ticarette kullanılan belgeleri tanır, dış ticaretin gerçekleştirilmesini ve muhasebeleştirilmesini öğrenir.
PÇ 7. Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır ve bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapar, bilgiyi depolayabilir ve depolanmış bilgileri kullanır.
PÇ 8. Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
PÇ 9. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan; Kavramsal Çerçeve, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) konularında genel bir fikre sahiptir, basit uygulamalara vakıftır.
PÇ 10. Temel ofis yazılımları ve bilgisayar genel donanımı hakkında bilgi sahibi olur. Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak mesleki gelişime faydalı dokümanlara ulaşır.
PÇ 11. Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.
PÇ 12. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme yetkinliğine sahip olur. Bireysel ve grup olarak sorumluluk alır.
PÇ 13. Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisi kazanır.
PÇ 14. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
PÇ 15. Endüstriyel ve ticari işletmelerin maliyet muhasebesi sistemlerini kavrar, birim maliyeti hesaplar ve yönetimsel kararlara katkıda bulunacak maliyet verisini üretir.
 
 MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ
Bu bölümden mezun olan öğrenciler hem girişimci hem de çalışan olarak iş hayatında kendilerine yer bulabilirler. Muhasebe ve vergi hizmeti veren yeminli mali müşavir veya SMMM (Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir) bürolarında ara eleman olarak çalışabilecekleri gibi, ön lisans sonrası lisans eğitimlerini tamamlamaları ve staj başlatma sınavında başarılı olmaları şartıyla 3 yıllık stajlarını yapmaları halinde kendileri de SMMM ruhsatı alma hakkına ve büro açma yeterliliğine kavuşabilmektedir. Ayrıca banka, sigorta, turizm işletmelerinde nitelikli ara muhasebe elemanı olarak istihdam edilebilmektedirler.
 
BİR ÜST ÖĞRENİME GEÇİŞ
 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına devam edebilmeleri için  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir. Başvuru koşulları, mezunlarımızın hangi lisans programlarına devam edebilecekleri, program kontenjanları gibi detaylı bilgiler gibi 2018 MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KILAVUZU’ dan ulaşılabilir.
 
ÖĞRETİM PROGRAMININ YAPISI
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı 4 dönemden oluşmaktadır. Her dönem 30 AKTS den oluşmakta toplamda 37 dersten bulunmaktadır. Derslerimizin yüzde doksanı mesleki içerikli derslerden oluşmaktadır. Program muhasebe ve vergi olmak üzere birbirine sıkı sıkıya bağlı iki ana çalışma alanına dengeli biçimde dağıtılmıştır. Ayrıca öğrencimizin alanındaki teknolojik veya mesleki gelişmelere adapte olabilmesi için uygulamaya önem verilmektedir. Muhasebe paket programları veya ofis programları gibi derslerimiz uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Ayrıca öğrendikleri bilginin uygulanması için 30 günlük yaz stajı zorunludur.
 
 Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler


 

BOLOGNA

 

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi 
Akçakale Meslek Yüksekokulu 
63500 Akçakale/ŞANLIURFA

Tlf
0 414 318 3000    
Fax
0 414 318 3239  
E-Posta

akcakale1995@harran.edu.tr

BAĞLANTILAR