ORGANİK TARIM PROGRAMI
Bölgemizde Organik tarımın daha bilinçli yapılabilmesi ve bu konuda eğitim vermek için 2005-2006 eğitim yılında Akçakale Meslek Yüksekokulu bünyesinde Organik Tarım programı açılmıştır. Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır.
Program Amacı
Kamu ve özel sektör kurulumlarında istihdam edilmek üzere, ekolojik dengenin korunması, her türlü bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ile kontrolünü amaçlayan, tarımdaki çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern üretim tekniklerini kullanmayı bilen "Organik Tarım Teknikeri" yetiştirmek üzere Yüksekokulumuz bünyesinde açılmış olan Organik Tarım Programı sayesinde; teknolojik ve bilimsel gelişmeleri de takip edebilen; orta ve büyük ölçekli tarım tesislerinde yeni ve organik tarım tekniklerini bilinçli bir şekilde uygulayabilecek, düşünen ve de girişimci yeteneğe sahip teknikerler yetiştirilecektir. Bölgenin tarım yönünden önemi de göz önüne alındığında organik tarım programı başta GAP kapsam alanı olmak üzere ülkemizin bu konudaki nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacaktır.
Program; 1.Organik tarım konusunda yeterli bilgi ve donanım kazandırmak, 2.Sosyal yönleri ve iletişim becerileri güçlü teknik elemanlar yetiştirmek, 3.Çevre bilinci gelişmiş, sorumluk sahibi bireyler yetiştirmek, 4.Bağımsız karar verebilme ve ekip çalışması ruhunu geliştirmeyi hedeflemektedir.
Organik Tarım Programı mezunları; kamu kurum ve kuruluşlarda (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri, araştırma enstitüleri, belediyeler), tarımsal amaçlı kooperatifler (Tarım Kredi Kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri), özel işletmelerde çalışabildikleri gibi kendi işletmelerini de kurarak çalışabilmektedirler.
 
Organik Tarım Program Çıktıları
 
PÇ.1 Organik Tarım biliminin temel ilkelerini öğrenir, meslekte nitelikli eleman olma sorumluluğuna sahip olur.
PÇ.2 Organik bitkisel ürünleri ( meyvecilik, sebzecilik, tarla bitkileri vb bitkisel ürün çeşitlerini ) tanır, yetiştirir, ürün işleme ve muhafaza ile tarım ekonomisi konusunda bilgi sahibi olur.
PÇ.3 Hayvancılık biliminin temel kavramlarını anlama becerisini kazanır ve organik hayvansal ürünler üretebilir.
PÇ.4 Bitki fizyolojisi, biyolojisi ve genetiği,  bitki ve hayvanların hastalık ve zararlıları konularında temel bilgiye sahip olur, organik yöntemlerle sağlıklı ürün yetiştirme, mücadele yöntemlerini bilir, uygulayabilme yeteneği kazanır.
PÇ.5 Organik ürünlerin yetiştirilmesi, akreditasyon, kontrol ve sertifikasyon kavramlarını ve kontrol ve sertifikasyon sisteminin özellikleri ve esaslarını öğrenir, sertifikasyon ve pazarlanması sırasında karşılaşılabilecek sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
PÇ.6 Bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili her türlü teknik ve kültürel tedbirleri uygulayabilecek, tarımsal alet ve makinelerini tanıyabilecek ve kullanabilecek beceriye sahip olur. Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç ve donanımları tanıma ve kullanabilme becerisini kazanır.
PÇ.7 Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım yönetimi, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve tarımsal biyoteknoloji kullanımına yönelik gelişmeleri ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlar ve anlatır.
PÇ.8 Organik Tarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini yeterli düzeyde kullanır.
PÇ.9 Organik Tarım alanındaki yeni gelişmeleri,  tarımsal yayım ve iletişim uygulamalarını öğrenir. Organik Tarım alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
PÇ.10 Organik tarım alanı ile ilgili bir proje veya çalışmayı gerçekleştirir, alanı ile ilgili bir konuda literatür tarama, toplanan bilgileri sentezleyip yazılı hale getirme ve sunumunu yapabilme yeteneğine sahip olur.
PÇ.11 Organik tarım alanıyla ilgili yeni tarımsal teknolojileri kullanabilme ve öğrenebilme becerisi kazanır, uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
PÇ.12 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir, Atatürk ilkeleri ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini bilir, alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahiptir.
 

 
                                              

BOLOGNA

 

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi 
Akçakale Meslek Yüksekokulu 
63500 Akçakale/ŞANLIURFA

Tlf
0 414 318 3000    
Fax
0 414 318 3239  
E-Posta

akcakale1995@harran.edu.tr

BAĞLANTILAR